Translate   52 minut/y temu
Szanowani Państwo kierujecie do nas liczne zapytania czy będzie można wprowadzić obowiązek szczepienia na podstawie przyjętej nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, u jaką rząd znowelizował ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID – 19 Dz. U. 2020 Poz. 2112) nie da się nie zauważyć, iż wśród wielu nowych przepisów wprowadzono między innymi zmiany pozwalające Radzie Ministrów nałożyć w drodze rozporządzenia obowiązek stosowania „określonych środków profilaktycznych i zabiegów.”

W naszej ocenie nie jest tu mowa o obowiązku szczepień, dlatego ze we wszystkich innych ustawach jest sprecyzowany wprost. Poprzez środki profilaktyczne raczej powinno się rozumieć np.: noszenie maseczek, – jeśli będzie o no prawnie uregulowane gdyż obecnie jak zapewne Państwo zdajecie sobie sprawę nadal nie jest.

Podkreślić należy w tym miejscu, iż gdyby na tej podstawie próbowano wprowadzić obowiązek szczepienie na COVID – 19 byłby on sprzeczny z prawami pacjenta w szczególności zapisanymi art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 którego brzmienia jest następujące:

[Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia]

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 tj.: Informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

W tym miejscu nie sposób, aby nie wspomnieć, iż gdyby próbowano prawem mówionym za pomocą TVPIS i innych stacji ogólnodostępnych wciągniętych w farsę pLandemii, jakie sieją epidemię strachu wmówić, iż szczepienie na koronoświrusa jest obowiązkowe byłoby to również sprzeczne z ustawą o zawodzie lekarza oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art. 8 który posiada brzmienie:

[Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego]

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

oraz treścią art. 32 § 1 [Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na badanie lub inne świadczenia zdrowotne] ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który jednoznacznie wskazuje, iż lekarz może prowadzić badanie (…) po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

W tym miejscu nie sposób przytoczyć i powołać się również na treść art. 39 Konstytucji RP [Zasada wolności od eksperymentów] Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Jak widać z przepisów wynika, iż nikt nie może przymusem zmusić nas do poddania się szczepieniu wg. nas na dodatek eksperymentalną szczepioną, jaka powstałą w ekspresowym terminie i nadal jest w fazie testów i oceny ryzyka gdyż nie są znane jej skutki uboczne.

W tym miejscy niewątpliwie należy się również odnieść do zapowiedzi MZ, jakie mają rzekomo w lepszej pozycji stawiać osoby, jakie się zaszczepią i przywołać tutaj:

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Na tej podstawie uznać należy, iż zapowiedzi rządu o lepszym bardziej uprzywilejowanym traktowaniu osób zaszczepionych będzie łamaniem również zasady równości.

Przypominamy, iż udzielany bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Przygotowujemy również na zlecenie indywidualne klienta wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: [email protected] lub zadzwoń 579636527 lub 22 266 86 18.

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.
  • Super!
  • HaHa
  • Smutne
  • Hura
  • Fejk
  • Nie lubie
  • Buziaczek
  • Piwko
  • Kawusia
Standard
Kwadro