Mądrość to DUCH, interpretacja maryjna mlecznym pokarmem


Duch Święty Jest Kobietą, nie tylko Gołębicą.
Obraz: https://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2011/06/szekina-w-literaturze-zydowskiej-ks.html

.

Mądrość to DUCH, interpretacja maryjna mlecznym pokarmem

Księga mądrości https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-tysiaclecia/ksiega-madrosci/10/

"6. Gdy przyszła zatrata na bezbożnych, ona wybawiła Sprawiedliwego, gdy zbiegł przed ogniem na Pięć Miast spadającym."
Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
WYBAWICIELEM JEST BÓG, to tytuł Boga YAHWEH i IMMAYAH (i Syna Bożego YAHUSHUA)
"8. Gdy bowiem zboczyli z drogi Mądrości, nie tylko tę szkodę ponieśli"
Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
-Dlaczego to akurat słowo (podkreślone)? Bo DUCH ŚWIĘTY JEST Duchem rozeznania (oraz kierunku) i dobrego wyboru.
"9. Lecz Mądrość wybawiła swych czcicieli z utrapień."
Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
-To samo. Oraz to słowo u Żydów było używane dla Boga.
"12. Ustrzegła go przed wrogami, uchroniła przed gotującymi zasadzki. Rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie, by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż wszystko."
Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
-Maryja (Mariam) uciekła Sama przed wrogami, w zasadzie nie mogła być zatem ustrzegającą YAHOSHUA przed wrogami. Inaczej byłoby niespójne wraz ze znaczeniem i stylem słowa rozstrzygnąć – sąd należy do Boga a nie stworzenia.
-To Bóg rozciągnął pajęczyny we wnęce naturalnej z objawień Valtorty.
" Nie opuściła Sprawiedliwego, gdy go zaprzedano, ale go wybawiła od grzechu."
Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
-Od grzechu w istocie wybawia Bóg, reszta jest sakramentem najwyżej…
"Wstąpiła w duszę Sługi Pańskiego, w znakach i cudach groźnym władcom się przeciwstawiła." Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
-Maryja przyczyniła się do przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej a o innych Jej cudach w czasach ściśle po Wcieleniu nie wiem. Duch Święty wstąpił w Duszę Sługi Pańskiego i przeciwstawiał się władcom i faryzeuszom ze znakami z mocy IMMAYAH.
"Oddała świętym zapłatę ich trudów, powiodła ich drogą cudowną i stała się im za dnia osłoną, a światłem gwiazd wśród nocy."
Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
-To jest odniesienie do Słupa obłoku i ognia w którym był Bóg wyprowadzający Izraelitów w księdze Exodus (Wyjścia). Nawet droga była cudowna mimo że kapłani KRK chcieli by wmówić że tułali się po pustyni, na negatyw próbując przerobić Chwałę za pomocą technik nlp., nawet nieuświadomionych ale nauczonych w seminarium duchownym!
"Mądrość bowiem otworzyła usta niemych i głośnymi uczyniła języki niewprawnych."
Księga Mądrości, 10 - Bíblia Católica Online
-Jak w działalności publ. YAHOSHUA i zesłaniu RUACH HA-KODESH.
"Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. 2. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli."
Księga Mądrości, 12 - Bíblia Católica Online
-Właśnie o tym Tchnieniu - Świętym Duchu jest księga, która słusznie personifikuje Go.
"1. Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem 2. i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,"
Księga Mądrości, 9 - Bíblia Católica Online

"Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. 12. I będą przyjemne dzieła moje, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godnym tronu mego ojca. 13. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?"
Księga Mądrości, 9 - Bíblia Católica Online
-Maryja nie jest wszechwiedząca, Duchem poznaje się Wolę Pana
"Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?"
Księga Mądrości, 9 - Bíblia Católica Online
-w Biblii jeden werset czy zdanie podrzędne często zawiera pojęcie z następnego, dokańczającego myśl o tym samym pojęciu zatem Mądrość = Święty Duch

Komentarze