Podbudowa z wersetów biblijnych


Dużo wersetów choć „mało” tematów

.

Życie a egzystencjalizm

To powiedziawszy, potem rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, śpi; ale idę, abym go ze snu obudził.

(Jana 11:11, PolGdanska)

1Cor 15:19  (PolGdanska) : Bo jeźli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, nad wszystkich ludzi jesteśmy najnędzniejszymi

--

A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej.

(Jana 10:28, PolGdanska)

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeźli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierci nie ogląda na wieki.

-przecież fizycznej może nie ogląda podczas snu/kontemplacji. To nie znaczy że nie umrze aż przyjdzie Yahoshua. Bo żeby żyć trzeba mieć niedopełnione powołanie. Finalizacja powołania powoduje zgon/pochwycenie.

(Jana 8:51, PolGdanska)

Sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn człowieczy; albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec.

-słowo ku znaczy że coś jest niepełnego (jako cel niedoosiągnięty), kontekst podobny

(Jana 6:27, PolGdanska)

Albowiem chleb Boży ten jest, który zstępuje z nieba i żywot daje światu.

(Jana 6:33, PolGdanska)

-daje ale to niedopełnione jeszcze

A tać jest wola onego, który mię posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w on ostateczny dzień.

(Jana 6:39, PolGdanska)

A tać jest wola onego, który mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny; a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień.

(Jana 6:40, PolGdanska)

-Bóg tak zasadniczo definiuje życie fizyczne przez śmierć fizyczną

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny.

(Jana 6:47, PolGdanska)

-jak już posiada to po co ma być wzbudzany?

Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje; jeźliby go kto jadł, nie umrze.

(Jana 6:50, PolGdanska)

-nie umrze bo uśnie

Luke 12:29 Wy tedy nie pytajcie się, co byście jeść, albo co byście pić mieli, ani wysoko latajcie myślami waszemi.

Luke 12:31 Owszem szukajcie królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane.

-jak Boga znajdziecie całkowicie to nie będzie się chciało jeść i pić

Będę chodził ustawicznie przed oblicznością Pańską w ziemi żyjących.

(Psalmów 116:9, PolGdanska)

-tak by się chciało a nie uciekać z Ziemi ale jak Bóg tak chce to cóż

Pochwycenie wiernych

1Cor 15:49 A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak też będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego.

1Cor 15:50 To jednak powiadam, bracia! iż ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą; ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności.

1Cor 15:51Oto ja tajemnicę wam powiadam; nie wszyscyć zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy, bardzo prędko w okamgnieniu, na trąbę ostateczną.

1Cor 15:52 Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni.

1Cor 15:53 Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność.

 

-Biblię trzeba bardzo ostrożnie czytać, o tym Jan nie mówi przecież a żeby Pawłem się nie zgorszyć.

Bóg nie jest 100% prolife; św Paweł

Filipian 1:21

21 Albowiem mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć zysk.

22 A jeźliż żyć w ciele jest mi to owocem pracy mojej, jednak nie wiem, co bym obrać miał.

23 Albowiem jestem ściśniony od tego obojga, pragnąc być rozwiązany, a być z Chrystusem, bo to daleko lepiej:

24 Ale zostać w ciele potrzebniej jest dla was.

 

28 Ani w czem nie strachając się przeciwników, co onym jest pewnym znakiem zginienia, a wam zbawienia, a to od Boga;

– przecież właśnie obawiał się przeciwnika mentalnego!

Ojcostwo Boga Ojca – Yahushua go wprost nie definiuje

Matt 6:4 Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda.

Matt 5:48 Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest.

Nie bądźcież tedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście wy go prosili.

(Mateusza 6:8, PolGdanska)

Niebocentryzm (wklęsła Ziemia, skycentrism, geokosmos, Teocentryzm kosmologiczny)

Kształt, miejsce i brak orbitowania

i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki,

Objawienie 10:6 (PBT) Tysiąclatka wydawnictwa Pallottinum!!! Wersja z Theophilos.

Bo http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1098

i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków,
który stworzył niebo i to, co w nim jest,
i ziemię, i to, co w niej jest,
i morze, i to, co w nim jest
4,
że już nie będzie zwłoki
4, ”

-Oczywiście musieli zrobić odnośnik do Dn 12,7 aby zmylić.

Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości.

(Psalmów 96:10, PolGdanska)

-Ziemia jest stacjonarna niepłaska i to na zawsze i nie zostanie rozwalona w Apokalipsie ani później ani po Sądzie Ostatecznym

Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała.

(Psalmów 97:4, PolGdanska)

- okrągła, nie plaska

KJV Psalmów 98:7

Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.

Jesteśmy w świecie a nie na świecie, końcówka „in” - wewnątrz.

Użyta angielska króla Jakuba bo polska wersja gdańska kłamie.

Sprawdzone ‘therein‘ w słowniku stronie Cambridge.

Bible in Basic English Psalms 98:7 Let the sea be thundering, with all its waters; the world, and all who are living in it;

Young's Literal Translation
98:7 Roar doth the sea and its fulness, The world and the inhabitants in it.

American Standard Version
98:7 Let the sea roar, and the fulness thereof; The world, and they that dwell therein;

Modern Hebrew

ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה

Firmament

Biblia Warszawska, księga Rodzaju (Genesis)

1:6 Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!

1:7 Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało.

1:8 I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi.

Powietrze (w eterze)

W którycheście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa.

(Efezjan 2:2, PolGdanska)

-czemu na powietrzu a nie na kosmosie/drugim Niebie?

Duch Święty (z B. PolGdanska na Linux)

- Dusza ludzka jako (ukrzyżowany?) Duch Święty w „treści”, wypełnieniu człowieka, nie tożsamościowo ujęty:

Gen 6:3 I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat.

Gen 6:17 A Ja oto, Ja przywiodę potop wód na ziemię, ku wytraceniu wszelkiego ciała, w którem jest duch żywota pod niebem; wszystko, cokolwiek jest na ziemi, pozdycha.

Num 11:25 I zstąpił Pan w obłoku, i mówił do niego, a wziąwszy z Ducha, który był w nim, podzielił go między siedemdziesiąt mężów starszych; i stało się, gdy odpoczął nad nimi on Duch, tedy prorokowali, a potem nigdy

1Sam 10:6 I zstąpi na cię Duch Pański, i będziesz z nimi prorokował, a odmienisz się w inszego męża.

Job 33:4 Duch Boży uczynił mię, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mię.

Ps 143:10 Naucz mię czynić wolę twoję, albowiemeś ty Bóg mój; duch twój dobry niech mię prowadzi po ziemi prawej.

Isa 11:2 I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej.

„Teraz” CyprianaPolakaWiara

Isa 48:18 Obyżeś był pilnował przykazania mego! byłby jako rzeka pokój twój, a sprawiedliwość twoja jako wały morskie;

-tu nic o czasie konkretnego nie ma

Ezechiela 3:23

23 A tak wstawszy szedłem w pole, a oto chwała Pańska stała tam, jako chwała, którąm widział u rzeki Chebar, i upadłem na oblicze moje.

24 Tedy duch wstąpił w mię, a postawiwszy mię na nogi moje mówił do mnie, i rzekł mi: Wnijdź, zamknij się w domu swym.

Ezek 37:9 I rzekł do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, synu człowieczy! i rzecz do ducha: Tak mówi panujący Pan: Od czterech wiatrów przyjdźduchu! i natchnij te pobite, a niech ożyją

-Duch Jest Osobą

Matt 10:20 Bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was.

-pochodzenie Ducha Świętego

Mark 1:12 A zaraz Duch wypędził go na puszczą.

 -Duch prowadzi, kieruje

Luke 12:12 Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli.

John 15:26 A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie.

 John 16:13 Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i przyszłe rzeczy wam opowie.

-daje znajomość przyszłości

Acts 8:29 I rzekł Duch Filipowi: Przystąp, a przyłącz się do tego wozu

- Jest Osobą

Ez 3:24 (zob. kontekst)  Tedy duch wstąpił w mię, a postawiwszy mię na nogi moje mówił do mnie, i rzekł mi: Wnijdź, zamknij się w domu swym.

Rom 8:16 Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi.

nie jest numerycznie nami (duszami)

8:26 Także też i Duch dopomaga mdłościom naszym. Albowiem o co byśmy się modlić mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale tenże Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownem

-drugi pośrednik do Ojca

1Cor 2:10 Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego; albowiem duch wszystkiego się bada, i głębokości Bożych.

-dla mnie to odniesienie do Jedności którą On Jest

1Cor 3:16 Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?

-vs Wielka Nierządnica z jej eklezjologią

Gal 5:17 Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.

świat a Niebo, egzystencjalizm WN a Życie Boże

Rev 22:1 I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej.

Nie teraz, w nadziei...

Eph 4:4 Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego.

Rom 5:4 A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję

Rom 8:21 Rom 8:24 Eph 1:14 2Thess 2:16 1Tim 1:1

Trójca Święta

1John 5:7 Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są

Praca i uczynki

Rev 14:13 I usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi.

Spryt i naiwność

Luke 16:8 I pochwalił pan szafarza niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił; bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim

Chwalebne bez boleści nowe stworzenie (do por. z odnowioną Ziemią) Rev 21:23 A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek

WN Rev 19:2 Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził wszetecznicę onę wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swojem i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej.
Rev 17:16 A dziesięć rogów, któreś widział na bestyi, cić w nienawiści mieć będą wszetecznicę i uczynią ją spustoszoną i nagą, i ciało jej będą jeść, a samą ogniem spalą.
Rev 17:15 I rzekł mi: Wody, któreś widział, gdzie wszetecznica siedzi, są ludzie i zastępy, i narody, i języki.
Rev 17:5 A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi.
Rev 17:2 Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi

10 sprawiedliwych

Gen 18:24 Jeźli snać będzie pięćdziesiąt sprawiedliwych w tem mieście, izali je wytracisz, a nie przepuścisz miejscu temu dla pięćdziesiąt sprawiedliwych, którzy w niem są?

17 Wejść/a

Komentarze